Navnet er Torestad og det indikerer at den er fra vikingtiden, i likhet med de fleste større gardene i grenda. Den første stavkirken på Haugsvangen ble bygget i perioden 1150-1250. Historikerne mener at Torestad har vært prestegard helt fra denne tid. Prestene fikk prestegarden som en del av sin lønn og drev den som sin egen. Midt på 1800-tallet ble det vanlig for prestene å engasjere en forpakter til å ta seg av driften.

Utviklingen av industrien tidlig på 1800-tallet førte til at befolkningen vokste raskest ved nedre del av Hunnselva. Før dette var kirken og Prestegarden det naturlige sentrum i bygda. De viktigste vegene gikk derfor innom Prestegarden.

Kart Christans Amt 1845. Utsnitt Vardal

Gardskart 1882 (klikk for større bilde)Forpakteren drev i egen regning og gjorde opp leie for garden i form av naturalytelser av det som garden produserte. Denne ordningen holdt seg til 1955 da det kom ny lovgivning på området. Fra da av hadde forpakteren kontrakt med Departementet og betalte avgift i penger.Prestegarden i Vardal var tidligere betydelig større enn den er i dag. Fra 1863 er flere bruk solgt fra. Dette omfatter Prestberg, Vesterås, øvre Frydenlund, nedre Frydenlund, Lunne og Enebakk. Se oversikt over opplysninger om Prestegardens størrelse til forskjellige tider her.

Sverre Thune kom til prestegarden i Vardal som forpakter våren 1947. Han og kona Margrete hadde da barna Bjørg f. 1943 og Arve f. 1946. Marie ble født i 1951 og Ola i 1956.

Som forpakter fikk Sverre kontrakt med sogneprest Olaf Bjelland. I kontrakten ble bygningene som forpakteren skulle disponere beskrevet som «kondemnable». Dette gjaldt også boligen. Etter lange og tunge prosesser ble det etter hvert bygget nye hus. Ny låve med fjøs kom i 1951 og ny forpakterbolig i 1959. I 1955 ble det opprettet kontrakt med Departementet. Naturalytelsene ble da verdsatt til ca kr 5000.

Sverre Thune døde i 1976 og fra da av drev enken Margrete Thune garden sammen med sønnen Ola. På slutten av 1980-tallet ble det for en del norske prestegarder anledning for en forpakter å få kjøpt garden. Som en av de første prestegardene i landet ble Torestad i 1990 solgt til Ragnhild og Ola Thune.
Til garden hørte et betydelig skogareal på 3500 da. Dette ble holdt utenfor ved salget. Den dyrka jorda på 200 da er nå bortleid til en større mjølkeprodusent i bygda.

Les om Arve Thunes minner om sin oppvekst: En dag i mai 1959