Samme dag den 10. Septemb. effter at bispen haffde giort maaltid, foer hand fra Peder Knudssenns och til Vardall; och fulde hannum her Hanns i Vardal och her Thomes Nyborg capellan paa Thoten, och droge wi fra Hallingstad den samme vey som wi fore til prestegaarden offuer Hoiembro, saa i nordnordoust 3 eller 4. pilskud til Alffuestadt liggendis noget fra veyen paa den venstre haand, der toge wi aff veyen som løber paa den høyre haand ad prestegaarden, och fore i nord 2 pilskud til 2. gaarde, den første heder Lunden och den anden Sogestad, baade paa denn høyre haand østen for veyen strax hos, siden droge wi offuer en liden skoug i nord 1 fiering til en gaard heder Grosetter[115] liggendis paa denn høyre haand ret hos veyen (och haffde wi tilforn synden 3 pilskud en gaard kallis Berg oc paa den høyre haand. Imellum disse tuende gaarde, kunde wi see offuer Miøs Stange kircke).

Siden fore wi fra Grosetter i nordoust 5 eller 6 pilskud til Brelj liggendis paa den venstre haand noget fra veyen, och er 1 mijl derfra och til Hallingstad, saa droge wi derfra i ost nordoust 8. eller 4 pilskud neder til stranden, der effter langs vd met Miøss, som wi haffde paa denn høyre haand, i nord 1 fiering, saa i land i nord fra Miøss, som bøyet sig hen i nordoust, en ½ fiering igiennem en liden skoff, til en høy bro kallis Hundebro, der vnder rinder en strj strøm kallis Hundefaass, (och kommer denne elff aff det vand Inen och løber derfra i nordoust och saa i øster fra broen ½ parten aff ½ fiering vdj Miøs).[116]

Siden fore wi fra Hundebro først it lidet stycke i nordoust, saa i nord, der effter i norduest, til .2. gaarde heder Hund liggendis vdj en tungaard om annexen til Vardal, kallis Hunde kircke som wi haffde paa den høyre haand, liggendis i sødoust ret op til Hund ½ fiering fra Hundebro. Der droge wi fram och skiffte wi hester, och der gaff bispenn her Thomes capelan paa Thoten, [sic] oc der vaar her Peder Frantzen før os.

Siden fore wi fra Hund først i norduest op for en stor høy backe, til 2 gaarde kallis By. 3 eller 4 pilskud, liggendis i øster oc vester fra hin anden strax hos veyen, saa derfra i nordnorduest 1 pilskud til Eeg paa den venstre haand ret hos veyen, derfra i norduest offuer en skoug ond vey, och kaldis Hundedalsskoug, 1 fiering. Och noget førend, wi slap denne skoug, vaare der 2 veye, den ene i nord paa den høyre haand, 3 eller 4. pilskud, til 2 gaarde kallis Huge oc Mælem, den anden vey, paa den venstre haand i norduest saa komme [wi] ad den vey til 2 gaarde kallis Skierffuen, liggendis i sudoust och norduest fra hin anden dem haffde wi paa den venstre haand, saa derfra i vest norduest 2. pilskud til By, paa den venstre haand, der vaar en skiøn humblehaffue, saa i vester .3. pilskud Mielstad[117], paa den venstre haand ret hos veyen, der boer bispens landbo Torbiørn Mielstad som bruger Skonhoffd, saa i vester 2 pilskud om den gaard Gryte paa venstre haand, som Matz bispens landbo boer, huilcken met Torbiørn bruger Skiønhoffd[118] der til haffue it smucht fiske vand.

Siden fra Gryte i vester 3. eller 4. pilskud till 1 gaard, kallis Børstad liggendis paa venstre haand vd met husen, en slem blød vey, derfra i vester 1 pilskud til prestegaarden paa Vardal som kallis Torestad, did komme wi hora 5. vespertina, oc er ½ mijl fra Hund, oc 2 mijll fra Thoten. Kircken som kallis Hougs kircke ligger fra prestegaarden i nordoust 1 pilskud, en træ kircke met spijr.

Til Hougs kircke ere 2. annexer. Hund, der giøris tienniste huer tredie Søndag. 2. Brastad kircke ligger i nord fra Hund 1 fiering, men 3. fieringer fra hoffuit kirchen, der giøris 3. gange tienniste om aarit.[119]

Samme dag som vaar den 10. Septemb. om morgenen tilig Constitut: aërea.solskienn siden bleff det sky vær indtil imod afftenen lod solen sig tilsiune igiennem skyerne i vester sønden vind stille.

☿ Then 11. Septembris Bispen visiterer kircken i Vardall.visiterit bispenn Hougs kircke hoffuitkircken i Vardall och hørde her Hans Einerssens predicken som tracterit psal. 105. der aff it stycke.

Siden effter predickenn examinerit bispen folckit i deris christelige børnelerdom oc haffde sin formaning til almuen ther sammestedtz som hand er von at giøre.

Samme dag førend maaltid vaar at ende steg bispenn fra bordet och drog fra Vardall imellum 11. och 12. slet och fulde hannem her Hans i Vardall, Christopher, och Everth Jenssøn, her Hanssis søn, Jacob en vng karl och bispens egne karlle. Och fore wi fra Vardall fra prestegaarden først och i vester 2 pilskud til en gaard liggendis paa den høyre haand kaldis Hørstad hos veyen.[120]

(Derfra ligger Alm Jørgen Krockous gaard i norduest 1 pilskud).

Fra Hørstad fore wi vdj suduest vd for en brat backe ned til en aa som rinder igiennem 1 dall kallis Aadalen och heder aaen Mustad aaën. (Hun kommer norden fra aff nogle vand ½ mijll och løber i Hunde aaen en ½ fiering vesten for fossenn).