16/8 Bybruket og 16/9  Bybruket nedre ligger inntil Vesleelva, på nordsiden. Her fant brukerne på By i sin tid den beste plassen å bygge den første kverna og sagbruket. I 1801 oppgir folketellingen for garden By at Johannes Larsen er møller og husmann med jord. I 1865 var Bybruket delt i østre og vestre. Mølleren het Christian Nilsen og var husmann i Bybruket østre. Christian var fortsatt husmann og møller i 1875. Imidlertid oppgis kun ett bruk, «Bybruget», som bebos av bare en familie. By hadde også en bekkekvern i «Blybekken» mellom By og Lundby. Dette var imidlertid en flomkvern som bare var i drift en kort periode på våren. Den kunne dermed ikke gi grunnlag for å holde egen møller. Den mest naturlige plassen for husmannsbruket og kverna må ha vært Bybruket.

Les her hva T. Lauvdal skriver i Vardal Bygdebok om sagbruk og kvern på By.

«Sagstuen» er brukt mange steder som navn på husmannsplasser ved et gardssagbruk. I dette tilfelle har dette blitt navnet på stedet og et helt område.

Les om eierne av eiendommene iht. panteboka:

17/8 Sagstuen

16/8 Bybruket

16/9 Bybruket nedre